QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Ban Lãnh đạo Quỹ

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Nguyên Chủ tịch Quỹ (2007-2008)

Chủ tịch Hội Đồng Bảo Trợ Quỹ