Ban Điều Hành Quỹ tổ chức thành công hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022 và các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ

Ban Điều Hành Quỹ tổ chức thành công hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022 và các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ

Thời gian: 24/02/2022 17:18:11