Tập thể Cựu sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin khu vực phía Bắc hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 tại Hà Nội

Tập thể Cựu sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin khu vực phía Bắc hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 tại Hà Nội

Thời gian: 30/07/2021 14:30:27