Thông báo từ Ban Điều hành

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 ĐỢT 17

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 17) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Ngoài

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 15 NĂM HỌC 2016-2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 15) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Ngoài

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 16 NĂM HỌC 2016 -2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 16) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Ngoài

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 14 NĂM HỌC 2016 -2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 14) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 12 NĂM HỌC 2016-2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 12) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 13 NĂM HỌC 2016 -2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 13) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 11 NĂM HỌC 2016 -2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 11) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 10 NĂM HỌC 2016 -2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 10) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 8 NĂM HỌC 2016-2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 8) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 9 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 9) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 7 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 -2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 7) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 5 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 5) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỶ II NĂM HỌC 20016 - 2017 (ĐỢT 6)

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 6) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 4 NĂM HỌC 2016-2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 4) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016-2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 3) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 1 + 2 NĂM HỌC 2016-2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm: Đợt 1 và

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN ĐỢT 5 NĂM HỌC 2016 -2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 5) cho các em tân sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN ĐỢT 4 NĂM HỌC 2016-2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 4) cho các em tân sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 3) cho các em tân sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 2) cho các em tân sinh viên và Đợt cuối cho các em sinh viên đã nộp bảng điểm.

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 1) cho các em tân sinh viên đã nhận học bổng và hoàn thành thủ tục mở

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 11 NĂM HỌC 2016-2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 11) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG ĐỢT 10 NĂM HỌC 2016 -2017

Dear All, Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2016-2017 (đợt 10) cho các sinh viên đã chuyển bảng điểm. Danh sách chuyển đợt này các bạn

THÔNG BÁO HẠN CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Dear All, Thực hiện kế hoạch 2016, Ban điều hành Quỹ thông báo đến các bạn sinh viên thời hạn cuối cùng nộp BĐ học kỳ 2 (2015-2016) trước ngày 29/11 để chuyển