Thông báo từ Ban Điều hành

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2017-2018 (đợt 1) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong tệp đính kèm. Mọi

HƯỚNG DẪN XÉT CẤP LẠI HỌC BỔNG

I. MỤC ĐÍCH: Thực hiện công tác xét cấp lại học bổng định kỳ 1 năm 2 lần để đảm bảo sinh viên Quỹ có được kết quả học tập và tu dưỡng bản thân tốt;

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I ĐỢT 3+ 4 CHO TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng Đợt 3 và Đợt 4 cho các em tân sinh viên năm 2017. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem tại đây (Đợt 3) và

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I, 2 CHO TÂN SINH VIÊN NĂM 2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng Đợt 1 và Đợt 2 cho các em tân sinh viên năm 2017. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong tệp đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I ĐỢT 13 NĂM HỌC 2017-2018

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2017-2018 (đợt 13) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong tệp đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO TỪ BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

Để kiện toàn công tác Quản lý & Hỗ trợ sinh viên nhằm mang lại kết quả tốt nhất – đó là sự thành công của các thế hệ sinh viên Quỹ (không

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I ĐỢT 12 NĂM HỌC 2017-2018

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2017-2018 (đợt 12) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong tệp đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I ĐỢT 11 NĂM HỌC 2017-2018

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2017-2018 (đợt 11) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong tệp đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I ĐỢT 10 NĂM HỌC 2017-2018

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2017-2018 (đợt 10) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong tệp đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I ĐỢT 9 NĂM HỌC 2017-2018

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2017-2018 (đợt 9) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong tệp đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I ĐỢT 8 NĂM HỌC 2017-2018

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2017-2018 (đợt 8) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong tệp đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I ĐỢT 7 NĂM HỌC 2017-2018

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2017-2018 (đợt 7) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong tệp đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I ĐỢT 6 NĂM HỌC 2017-2018

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2017-2018 (đợt 6) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong tệp đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I ĐỢT 5 NĂM HỌC 2017-2018

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2017-2018 (đợt 5) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong tệp đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ I ĐỢT 1, 2, 3, 4 NĂM HỌC 2017-2018

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 1 năm học 2017-2018 (đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link

QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN DÀNH 100 SUẤT HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN NGHÈO HIẾU HỌC

Năm 2017, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin tiếp tục dành tặng 100 suất học bổng toàn phần trị giá 12.000.000 đồng/1 năm học/1 sinh viên cho các em học sinh thi đỗ đại học

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 ĐỢT 17

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 17) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Ngoài

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 15 NĂM HỌC 2016-2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 15) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Ngoài

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 16 NĂM HỌC 2016 -2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 16) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Ngoài

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 14 NĂM HỌC 2016 -2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 14) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 12 NĂM HỌC 2016-2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 12) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 13 NĂM HỌC 2016 -2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 13) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 11 NĂM HỌC 2016 -2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 11) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi

THÔNG BÁO CHUYỂN HỌC BỔNG HỌC KỲ II ĐỢT 10 NĂM HỌC 2016 -2017

Ban điều hành Quỹ đã chuyển học bổng học kì 2 năm học 2016-2017 (đợt 10) cho các em sinh viên. Danh sách chuyển đợt này các bạn xem trong link đính kèm. Mọi