QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2018.

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2013

  Từ 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 STT Nội Dung Số tiền (VND) I TỒN ĐẦU KỲ 9,835,959,019   Gửi UTQLV 9,500,000,000   Số dư tại TK ngân hàng VND 215,134,573   Số

Báo cáo tài chính năm 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 STT Nội Dung Số tiền (VND) I TỒN ĐẦU KỲ 3,455,365,001   Gửi UTQLV 3,400,000,000   Số dư tại TK

Báo cáo tài chính năm 2011

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ 09/03/2011 đến ngày 31/12/2011 STT Nội Dung Số tiền (VND) I TỒN ĐẦU KỲ (bao gồm cả 40,300 USD) 3,386,704,151       II CÁC

Báo cáo tài chính năm 2010

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ 01/09/2009 đến ngày 09/03/2011 STT Nội Dung Số tiền (VND) Số tiền (USD) I TỒN ĐẦU KỲ 2,554,988,160   II CÁC KHOẢN THU 2,267,052,326 40,300   Thu

Báo cáo tài chính năm 2009

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ 12/09/2008 đến ngày 31/08/2009 STT Nội Dung Số tiền I TỒN ĐẦU KỲ 2,645,937,260 II CÁC KHOẢN THU 426,190,900   Thu tiền lãi

Báo cáo tài chính năm 2008

Từ 21/05/2007 đến 12/09/2008 STT Nội Dung Số tiền I CÁC KHOẢN THU 3,098,318,260   Thu từ nhà tài trợ 2,215,933,560   Thu lãi tiền tiết kiệm 154,484,700   Thu