QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2023.  

Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2022.  

Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2021.  

Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2020.      

Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2019.  

Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2018.

Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2017.                 

Báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2016.    

Báo cáo tài chính năm 2015

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2015.

Báo cáo tài chính năm 2014

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2014.

Báo cáo tài chính năm 2013

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2012

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2012.

Báo cáo tài chính năm 2011

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2011.  

Báo cáo tài chính năm 2010

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2010. STT  Nội Dung Số tiền

Báo cáo tài chính (từ 1/9/2009 đến 31/12/2009)

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính (từ 1/9/2009 đến 31/12/2009). STT  Nội

Báo cáo tài chính (từ 21/5/2007 đến 31/8/2009)

Kính gửi Quý vị, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính (từ 21/5/2007 đến 31/8/2009). STT Danh mục Nội