QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

We're Shining

[WE'RE SHINING] SỐ 06: Đỗ Hồng Xuân – Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường

 Người ta thường nói “Học tập chính là con đường ngắn nhất để dẫn tới thành công’’. Nhưng thực tế có mấy ai bước đi thuận lợi và đến cùng